Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla zamierzenia „Modernizacja sieci elektroenergetycznej„.