EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200 przy ul. Radomskiej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109223, o kapitale zakładowym w wysokości 4.478.500,00 zł, wpłaconym w całości. NIP: 6641913163, REGON 292039079 Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: 

usług doradczych i eksperckich, dotyczących postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) w zakresie opracowania i zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej:

a/ zmiana aktualnej Taryfy Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej EkoMedia Sp. z o.o. w związku ze zmianą cen OSD od 1.01.2024 r.

b/ przygotowanie nowej Taryfy Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej EkoMedia Sp. z o.o. na 2024r. obowiązującej od 7 marca 2024r.

                Pracownik do kontaktu:
                Jolanta Moskal
                telefon kontaktowy: 882 020 072, e-mail: glownyenergetyk@eko-media.eu