EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200 przy ul. Radomskiej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109223, o kapitale zakładowym w wysokości 4.478.500,00 zł, wpłaconym w całości. NIP: 6641913163, REGON 292039079 Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację: 

„Wdrożenia i Udostępnienia Narzędzia do Obsługi platformy komunikacyjnej CSIRE oraz Wsparcia dla Systemu do pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych energii elektrycznej SKADEN”

  PRZEDMIOT OFERTY powinien oferować możliwość wymiany danych:

       1.    W zakresie obsługi platformy CSIRE

 2.    W zakresie wsparcia dla Systemu SKADEN

                Pracownik do kontaktu:
                Krzysztof Bernacki
                +48 696 258 986, koordynator@eko-media.eu