EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200 przy ul. Radomskiej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109223, o kapitale zakładowym w wysokości 4.478.500,00 zł, wpłaconym w całości. NIP: 6641913163, REGON 292039079 Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji
robót dla zamierzenia „Modernizacja sieci elektroenergetycznej” składającej się z dwóch części:

Część 1.”Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach”;

Zakres dokumentacji projektowej:
1)   uzyskanie warunków odprowadzenia wód opadowych,

      2) opracowanie mapy do celów projektowych,

      3)   opracowanie operatu wodno-prawnego,

      4)    uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,

      5)   wykonanie specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,

      6)   uzyskanie wszelkich decyzji i zgód nie wskazanych przez zamawiającego w zamówieniu a mających istotny wpływ na prawidłową 
     
realizację zamówienia,

      7)   opracowania projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy stacji,

      8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

      9)  przedłożenie zamawiającemu do uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z częścią formalno-prawną,

      10)  wykonanie studium wykonalności.

Część 2. „Wykonanie drugostronnego zasilania stacji PG4 linią 110kV na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Starachowicach zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku Kamienna.”

Zakres zamówienia:

     1)    uzyskanie map do celów projektowych,

     2)    uzyskanie właściwych wypisów z rejestru gruntów obejmujących właścicieli/użytkowników/posiadaczy działek,

     3)  złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. We wniosku należy

        uwzględnić  wszystkie części realizacji inwestycji (budowa linii napowietrznej 110kV lub napowietrzno-kablowej),

     4)    złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba,

     5)  uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami (działkami) na cele budowlane od wszystkich właścicieli/użytkowników  

       /posiadaczy działek na których będzie realizowana inwestycja,

     6)     uzyskanie opinii ZUDP – narada koordynacyjna przy Staroście Starachowickim,

     7)    wykonanie specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,

    8)    uzyskanie wszelkich decyzji i zgód nie wskazanych przez zamawiającego w zamówieniu a mających istotny wpływ na prawidłową realizację zamówienia,

     9)    opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,

    10)  złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę,

    11)     wykonanie studium wykonalności.

     Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zawartymi w pliku – PDF

                        28.08.2023 r.
                        EkoMedia Spółka z o.o. ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice informuje, że prostuje się oczywistą omyłkę rachunkową w opublikowanym zapytaniu ofertowym.

Przedmiotowa omyłka rachunkowa dotyczy części III zapytania ofertowego, w której omyłkowo wskazano procent wagi przypisany dla kryterium czasu realizacji tj. zamiast 10% winno być 20%. 

W związku z powyższym część III zapytania otrzymuje brzmienie:

„III.
Kryteria oceny ofert i informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Lp.

Waga

Kryterium

Sposób oceny kryterium

1

80%

cena

80 pkt

2

20%

czas realizacji

20 pkt

Łącznie

100%

100 pkt

Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów oceny ofert, które składają się na wagę 100%”.

Informujemy, że powyższe sprostowanie oczywistej omyłki rachunkowej nie wpływa na terminy wskazane w zapytaniu ofertowym,
w szczególności na termin końcowy składania ofert. 

Informacja o Sprostowaniu w pliku – .pdf

 

Dodatkowych informacji o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać od osób: 
 Anna Wiecha 511-033-131, mail: planowanie@eko-media.eu
w sprawach technicznych:
Jolanta Moskal 882-020-072, mail:glownyenergetyk@eko-media.eu