Zmiana sprzedawcy

Procesy związane ze zmianą sprzedawcy  energii  elektrycznej wynikają  z  postanowień    zawartych   w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2018r. poz.755 z późniejszymi zmianami) oraz zapisów w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Procedura zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę przyłaczonego do sieci     dystrybucyjnej EkoMedia sp. z o.o. przedstawia się następująco:

1. Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.

Po wybraniu przez Odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej, zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, która powinna zawierać m.in. klauzulę, że wchodzi w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą oraz z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSDn.

2. Wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy. 

Odbiorca równocześnie wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczasowy sprzedawca potwierdza Odbiorcy przyjęcie wypowiedzenie umowy.

3. Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

Sprzedawca, jako jedna ze stron umowy Sprzedaży energii elektrycznej, zgłasza do EkoMedia sp. z o.o. w formie powiadomienia, w imieniu własnym i Odbiorcy, informacje o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży, za pomocą formularza zgłoszenia zmiany sprzedawcy, którego wzór można pobrać poniżej.

Wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy należy złożyć w siedzibie EkoMedia Sp. z o.o. bezpośrednio lub przesłać pocztą na adres:

EkoMedia sp. z o.o.

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

4. Weryfikacja złożonego wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

OSDn w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego wertyfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki Odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym. Po dokonaniu weryfikacji odsyła potwierdzenie do Odbiorcy i nowego sprzedawcy. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedura zmiany sprzedawcy zostaje przerwana i należy ją powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.

5. Zawarcie przez Odbiorcę z OSDn umowy o świadczenie usług dystrybucji.

W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca zawiera z OSDn umowę o świadczenie usług dystrybucji z uzgodnioną datą zmiany sprzedawcy. Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, chcący skorzystać z prawa zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umów kompleksowych dostosowuje układ pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) oraz w IRiESD EkoMedia sp. z o.o.. Układ pomiarowo-rozliczeniowy będący własnością Odbiorcy powinien spełniać powyższe wymagania przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy lub dokonaniem rozdzielenia umowy kompleksowej.

6. Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy. 

Dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, a tym samym również rozwiązanie umowy pomiędzy Odbiorcą i dotychczasowym sprzedawcą dokonywane jest na ostatni dzień miesiaca  kalendarzowego. W tym dniu, a maksymalnie  5 dni po wejściu w życie tej umowy, OSDn dokonuje odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy i   udostępnia dane pomiarow  (   zgodnie z umową generalną)   do starego sprzedawcy celem końcowego rozliczenia i do nowego sprzedawcy dla wskazania stanu poczatkowego, od którego ma być rozliczany Odbiorca u nowego sprzedawcy.

Jednocześnie do istniejącej już umowy o świadczenie usług dystybucji (umowy generalnej) pomiędzy nowym sprzedawcą a OSDn, nowy sprzedawca przesyła do OSDn uaktualniony wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej.

7.Realizacja zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Zmiana Sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego Sprzedawcę, następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia dokonania powiadomienia o którym mowa powyżej, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji, chyba że w powiadomieniu został określony termin późniejszy.

Zmiana  Sprzedawcy tj. wejście  w  życie  nowej  umowy  sprzedaży      zawartej   pomiędzy   Odbiorcą    a Sprzedawcą, dokonywana jest w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym EkoMedia sp. z o.o. otrzymał powiadomienie zawarcia umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą i dokonał pozytywnej weryfikacji tego powiadomienia, z uwzględnieniem zapisów obowiązującej umowy dystrybucji.