Zapytanie ofertowe

          Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Polityką zakupową – załącznik do Uchwały     nr 19/2023 z dnia 27 lipca 2023r. Zarządu Spółki EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice                                                                                                                          

 

EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice,  zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie usługi mulczowania na obszarze około 2 ha pod linią wysokiego napięcia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem graficznym załączonym do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert wynosi 7 dni od dnia doręczenia zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres mailowy.

2.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Akceptowalne formy składania ofert:

Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: sekretariat@eko-media.eu
do godz.14.30.

Sposób sporządzenia oferty:

1.Ofertę należy sporządzić na własnym formularzu ofertowym.

Minimalna treść oferty:

I. Identyfikacja

1.Nazwa wykonawcy

2. adres siedziby

3. NIP

4.REGON

II. Cena

1.Cena netto zł

2.Cena brutto zł

3.Oferta powinna zawierać zapis, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 5.Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać 

pod numerem telefonu: Michał Masternak tel.512-571-875.

 Szczegółowe informacje zawarte są w plikach

                         Zapytanie ofertowe Pobierz  

                        Mapka poglądowa Pobierz 

                         Klauzula RODO Pobierz