Zapytanie ofertowe

          Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Polityką zakupową – załącznik do Uchwały     nr 19/2023 z dnia 27 lipca 2023r. Zarządu Spółki EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice                                                                                                                          

 

EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice,  zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Na usługę serwisową baterii stacjonarnych Typu OPzS 200 BATER, (ilość szt. 106) oraz zespołu prostowniczego 1szt.  BESTER i podstawienie na czas badania rezerwowych baterii akumulatorowych.

Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert wynosi 7 dni od ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie zamawiającego tj. do dnia 05.06.2024r..

2.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Akceptowalne formy składania ofert:

Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres: sekretariat@eko-media.eu do godz.14.30.

Sposób sporządzenia oferty:

1.Ofertę należy sporządzić na własnym formularzu ofertowym.

Minimalna treść oferty:

I. Identyfikacja

1.Nazwa wykonawcy

2. adres siedziby

3. NIP

4.REGON

II. Cena

1.Cena netto zł

2.Cena brutto zł

3.Oferta powinna zawierać zapis, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 5.Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Dodatkowych informacji o przedmiocie zapytania ofertowego można uzyskać 

pod numerem telefonu: Marcin Grudzień: 500-201-772.

 Szczegółowe informacje zawarte są w plikach

                         Zapytanie ofertowe Pobierz  

                         Klauzula RODO Pobierz