Protokół z wyboru oferty

          Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Polityką zakupową – załącznik do Uchwały     nr 19/2023 z dnia 27 lipca 2023r. Zarządu Spółki EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice                                                                                                                          

 

EkoMedia Spółka z.o.o.; ul. Radomska 29;27-200 Starachowice,  publikuje protokół z wyboru oferty

Na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających, uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla zamierzenia „Modernizacja sieci elektroenergetycznej” składającej się z dwóch części:

Część 1.” Rozbudowa stacji 110/6 kV PG4 mającej na celu zwiększenie mocy dostępnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach”;

Część 2. „Wykonanie drugostronnego zasilania stacji PG4 linią 110kV na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Starachowicach zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku Kamiennej.

 Szczegółowe informacje zawarte są w pliku

                         PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY Pobierz