Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do Ekomedia Sp. z o.o. stosowne oświadczenie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2243 art. 5 - Oświadczenie można przekazywać do Ekomedia Sp. z o.o.

·    na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej

·   złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 2243

·     Oświadczenie, o którym mowa w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


Klienci, którzy nie znają NUMERU PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) mogą wpisywać numer licznika

(podawany na załącznikach do faktur). Oświadczenia w postaci elektronicznej prosimy przekazywać

na meila: sekretariat@eko-media.eu lub koordynator@eko-media.eu.