EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200 przy ul. Radomskiej 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000109223, o kapitale zakładowym w wysokości 4.478.500,00 zł, wpłaconym w całości. NIP: 6641913163, REGON 292039079 Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację: 

Wycinki drzew zagrażających linii energetycznej 110kV o długości 2,7 km – termin składania ofert wynosi  7 dni na adres mailowy: sekretariat@eko-media.eu lub wersję papierową na adres:

Eko-media Sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice.

                Pracownik do kontaktu:
                Robert Pierzchała
                telefon kontaktowy: 600 071 713, e-mail: instalacyjny@eko-media.eu