EkoMedia sp. z o.o., z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109223, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 978 500,00 zł., NIP: 664-19-13-163, REGON: 292 039 079, 

Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prognozy finansowej Spółki na lata 2023 – 2025.

Opis przedmiotu zamówienia:

   Prognoza finansowa ma zawierać:

     1)    założenia do prognozy finansowej,

     2)    założenia dla kosztów operacyjnych,

     3)    założenia dla przychodów operacyjnych,

     4)    źródła finansowania,

     5)    prognozę sprawozdań finansowych,

     6)    analizę wskaźników,

     7)    analizę wrażliwości.

        
                 Pracownik do kontaktu:
                Jolanta Moskal
                882 020 072, glownyenergetyk@eko-media.eu
                Pracownik nadzorujący:                                      
                Beata Siudak