EkoMedia sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK OBROTOWY 2020 i ROK OBROTOWY 2021

 1. Firma Zamawiającego:

EkoMedia sp. z o.o. z siedziba w Starachowicach (adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000109223, o numerze NIP: 6641913163, kapitał zakładowy w wysokości 4 978500,00 zł. wpłacony całości.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego EkoMedia sp. z o.o.. z siedzibą w Starachowicach, za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. i rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.202 Ir. oraz sporządzenie sprawozdania z badania, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020r. poz. 1415).

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego EkoMedia sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021” należy składać na adres: EkoMedia sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Za datę złożenia oferty uważa się date wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy w szczególności:
  1. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 do 28 lutego 2021 r., zaś za rok obrotowy 2021 do 281utego 2022 r.,
  2. dostarczeniu wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt.4 lit. „a” w formacie .doc i .pdforaz w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  3. gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta, na posiedzeniu Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa ponosi firma audytorska,
  4. przekazaniu do wiadomości Zgromadzeniu Wspólników w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
  5. znajomości przepisów prawa energetycznego.

Firma audytorska musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 1 1 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415).

 1. Warunki oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. informację o oferencie, tj.:

 forma prowadzonej działalności — do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru,  potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,  informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,  aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania,  informację o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek,  informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;

 1. oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 1 1 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) dotyczących posiadania uprawnień do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie,
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2020 wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim,
 4. łączną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent,
 5. projekt umowy,
 6. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim,
 7. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym określa się ostateczny termin badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 do dnia 28 lutego 2021 roku, zaś za rok obrotowy 2021 do dnia 28 lutego 2022 roku. Informacje nas temat Spółki można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną, pod adresem ekomedia.poczta@wp.pl lub telefon: 41 275-33-27.

Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odstąpieniem od oceny oferty.

 1. Data i miejsce wyboru oferty:

Wybór oferty przez Radę Nadzorczą Spółki „EkoMedia” sp. z o.o. nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 10 listopada 2020 roku. Otwarcie ofert jest niejawne.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Rada Nadzorcza „EkoMedia” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.ekomedia.poczta@wp.pl