EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach jest przedsiębiorstwem energetycznym utworzonym przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Podstawową działalność Spółki stanowi świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną. Działalność ta realizowana jest na rzecz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie SSE Starachowice na podstawie udzielonych koncesji.

EkoMedia Sp. z o.o. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną przez Prezesa URE Decyzją z dnia 16 stycznia 2003 r. nr – PEE/260/4191/W/1/2003/MS, zmienioną następnie Decyzją z 15 lipca 2011 r. nr – DEE/260-ZTO/4191/W/2/2011/ŁG w zakresie okresu obowiązywania koncesji do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE /336/4191/W/1/2003/MS z dnia 16 stycznia 2003 r., zmienioną następnie decyzją Prezesa URE nr OEE/336A-ZTO/4191/W/2/2011/ŁG z dnia 15 lipca 2011 r. w zakresie okresu obowiązywania koncesji do dnia 31 grudnia 2030 r.

Decyzją Prezesa URE nr DPE-4711-61(6)/2011/4191/KL z dnia 29 listopada 2011 r. Spółka wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 1.02.2012 r. do 31.12.2030 r.